Comunicazioni sindacali- SAIR -DOCENTI DI RELIGIONE CANDIDATI

SAIR - S I N D ACAT O  A U T O N O M O  I N S E G N A N T I  D I RE L I G I O N E
CSPI 2024
I DOCENTI DI RELIGIONE CANDIDATI

vedi allegato